Trénink jazykových schopností Elkonin


D. B. ELKONIN (1904 - 1984)

 

Byl ruský profesor vývojové psychologie. V 80. letech 20. století se snažil vytvořit metodiku, která by přirozeným způsobem pomohla dětem slyšet jednotlivé zvuky a bez potíží je přečíst a napsat ve správném pořadí.

Na svém slabikáři pracoval se svými spolupracovníky několik let, ale až nyní se dočkal docenění.

Tato metoda patří v současnosti mezi nejpropracovanější metody, jakými můžeme naučit děti číst.

 

Metodika je rozdělena na část předgrafémovou a část grafémovou. Předgrafémová část je určena pro děti v posledním roce předškolní docházky (od 5 let). Pracuje se v ní bez grafické podoby hlásek (písmen).

Grafémová část je pak určena pro děti, kterým se ani po absolvování předgrafémové části nácvik čtení nedaří a pracuje už s grafickou podobou hlásek. 

 

Předpoklad pro bezproblémový nácvik čtení s porozuměním je dobře rozvinuté sluchové vnímání (fonematické/fonologické uvědomování).

Dítě se musí dobře orientovat ve slově a být schopno v něm určit počet slabik, délku samohlásek, první hlásku slova, poslední hlásku slova a zvládnout slovo rozložit na jednotlivé hlásky (analýza) a z hlásek slovo poskládat (syntéza).

 

Tato metoda učí děti chápat podstatu čtení slov na základě poznávání jejich hláskové struktury v mluvené řeči, tedy bez poznávání písmen. Až poté, co dítě "v mysli" slyší jednotlivé hlásky ve slově, se zavádějí písmena.

 

Vše se dítě naučí během jednoho školního roku, kdy bude procházet kouzelnou krajinou slov a hlásek prostřednictvím pracovního sešitu Hláskař. Celá metoda je tedy sestavená jako pohádka, děti se seznamují s obyvateli kouzelného světa, přičemž každý z obyvatelů má za úkol dítě něco naučit (seznámit ho s nějakým gramatickým jevem hravou formou).

 

V kouzelné krajině slov a hlásek žije například:

Mistr Slabika, který rozkládá slova na slabiky.
Mistr Délka, který natahuje samohlásky.
Víly Hlásulky, které určují hlásky ve slově (první, poslední apod.).
Bacil Omyl, který dělá záměrně chyby a děti musí chyby odhalit a opravit.
Ham, který reprezentuje samohlásky.
Mlk, který reprezentuje souhlásky.

A další.

 

Při výuce se používají maňásci jednotlivých obyvatelů kouzelné krajiny.

 

Učení probíhá prostřednictvím pracovního sešitu, tabule a také prožitkem - pohybem.

Výuka je v malé skupině a je tedy prostor pro individuální podporu.

 

Program je určen:

- pro všechny předškolní děti od 5 let

- pro děti s odkladem školní docházky

- pro děti z těžkostmi ve vývoji řeči

- pro děti s vývojovými poruchami

- pro děti ohrožené dyslexií

- pro školní děti, které mají potíže se čtením v prvních letech ŠD

 

Více o metodě D. B. Elkonina se také dočtete zde.