Naše aktivity


Naše mateřská škola je nejen místem zábavy, ale zejména místem výchovy a vzdělávání. Přijímáme děti od 2 do 6 let věku. Přijímáme také starší děti, které mají odloženou základní školní docházku doporučením psychologa. U mladších dětí (od 2 let věku) záleží na individuální domluvě s vedením mateřské školy. Snažíme se vytvářet přátelskou, rodinnou atmosféru, v které se Vaše dítě bude cítit bezpečně a kam se bude těšit. Klademe důraz na dostatečné množství příležitostí k pohybu a hře dětí, dbáme na klidné a přirozené přechody mezi činnostmi. Nenucenou formou střídáme různé spontánní i řízené činnosti a odpočinek. Snažíme se u dětí rozvíjet sebedůvěru a samostatnost. Učíme je formulovat své myšlenky, naslouchat jiným a vyjadřovat, co cítí. Uspořádání dne v naší MŠ respektuje individualitu dítěte a zdravou životosprávu. Našim cílem je položit základy pro celoživotní vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb a rozvíjet je v samostatné a zdravě sebevědomé jedince.

Celodenní program je sestaven  pedagogickými pracovníky a spolupracujeme s  dětským lékařem. Je kladen velký důraz na poměrnou vyváženost všech druhů činností – pohybové aktivity, naučné, tvůrčí činnosti a samostatné iniciativy dětí, sebereflexe a hodnocení dětí, tak aby docházelo k vyváženému rozvoji všech dovedností i charakterových vlastností dětí.